تصویر موجود نیست

مهدی شاه محمدی

12

آهنگهای مهدی شاه محمدی

افشین کریم خان زندسر به زیر

افشین کریم خان زند سر به زیر

افشین کریم خان زندآرومه قلبم

افشین کریم خان زند آرومه قلبم

میثم کاردیاین عشقه

میثم کاردی این عشقه

عادل پرتوینرو

عادل پرتوی نرو

پوریا سنگریسایتم

پوریا سنگری سایتم

هومن هوشیارواسم بخند

هومن هوشیار واسم بخند

حمید حدادخودتو نگیری

حمید حداد خودتو نگیری

مسعود قلی پورحس تازه

مسعود قلی پور حس تازه

فرزاد قهرماننفس

فرزاد قهرمان نفس

افشین افروختهماه من

افشین افروخته ماه من

اشکان خواجه نسبجانم باش

اشکان خواجه نسب جانم باش

کالمابعد تو

کالما بعد تو