تصویر موجود نیست

مجید اصلاح پذیر

3

آهنگهای مجید اصلاح پذیر

مجید اصلاح پذیرروزهای خسته

مجید اصلاح پذیر روزهای خسته

مجید اصلاح پذیربعد مرگم بنویس

مجید اصلاح پذیر بعد مرگم بنویس

مجید اصلاح پذیرتو رفتی

مجید اصلاح پذیر تو رفتی