تصویر موجود نیست

شاهین شیخی

38

آهنگهای شاهین شیخی

اميرامهمونی

اميرا مهمونی

میثم رجب پورهنوزم همونم

میثم رجب پور هنوزم همونم

هوروش باندشاید یه شب بارون

هوروش باند شاید یه شب بارون

بابک بهروزبه تو که بد نگذشت

بابک بهروز به تو که بد نگذشت

نيكانچه انتظاری داری

نيكان چه انتظاری داری

آمیرافرشته ای

آمیرا فرشته ای

محمد طاهرخواهشا

محمد طاهر خواهشا

امید علومیسر حرفتی هنوز

امید علومی سر حرفتی هنوز

مهدی حیدریآروم و قرار

مهدی حیدری آروم و قرار

مهدی اسدیبارون و نم

مهدی اسدی بارون و نم

فرهبدبچه نمیشم

فرهبد بچه نمیشم

هوروش باندمثل ماهی

هوروش باند مثل ماهی

هوروش باندچه حالی میشی

هوروش باند چه حالی میشی

امیر عظیمیروبرومی

امیر عظیمی روبرومی

آرمان عابدیدوست دارم

آرمان عابدی دوست دارم

امیر عظیمیماه بانو

امیر عظیمی ماه بانو

سامان سیفبارونه بارونه

سامان سیف بارونه بارونه

علی درخشانالماس نایاب

علی درخشان الماس نایاب

میلاد نورمحمدآروم آروم

میلاد نورمحمد آروم آروم

رهبر نوربخشغیرممکن

رهبر نوربخش غیرممکن

میثم ابراهیمیجان جان

میثم ابراهیمی جان جان

علی درخشاندمش گرم

علی درخشان دمش گرم

مجید فرهبدنمیتابی به من

مجید فرهبد نمیتابی به من

سامان سیفدورت بگردم

سامان سیف دورت بگردم

علی درخشاندور همی

علی درخشان دور همی

محمد طاهرشبیه من

محمد طاهر شبیه من

علی درخشانمرد نیستم

علی درخشان مرد نیستم

حمید اصغریبریم

حمید اصغری بریم

مهدی اسدیمی میرم برات

مهدی اسدی میمیرم برات

علی درخشانحس خوب

علی درخشان حس خوب

میثم رجب پورعشقت

میثم رجب پور عشقت

اشکان عبدی پوردیدی گفتم بهت

اشکان عبدی پور دیدی گفتم بهت

فرزاد اقدمآخی

فرزاد اقدم آخی

میثم ابراهیمیبی دلیل

میثم ابراهیمی بی دلیل

میثم ابراهیمیتو کی بودی

میثم ابراهیمی تو کی بودی

محمدحسین مهدیبن بست

میثم ابراهیمییادته

میثم ابراهیمیخواب