تصویر موجود نیست

آیلار رضایی

41

آهنگهای آیلار رضایی

پیمان مجیدیتو نباشی هیچی نیست

پیمان مجیدی تو نباشی هیچی نیست

مهدی نجفیدرگیرت شدم

مهدی نجفیدنیام شدی

مهدی نجفی دنیام شدی

پیمان مجیدیخوش قد و بالا

پیمان مجیدی خوش قد و بالا

بابک درخشانشاه خیال

بابک درخشان شاه خیال

رضا هیمنحبس ابد

رضا هیمن حبس ابد

نوید بندشیر یا خط

نوید بند شیر یا خط

مصطفی حسینیعاشقم شو

مصطفی حسینی عاشقم شو

شعیب افشارتوقع داری

شعیب افشار توقع داری

مهدی مداححوری من

مهدی مداح حوری من

شعیب افشاریه عمر و چند دقیقه

شعیب افشار یه عمر و چند دقیقه

شعیب افشاردلیل محکم

شعیب افشار دلیل محکم

نوید بندبعد از تو

نوید بند بعد از تو

محمد وفامهرعالم عاشقی

محمد وفامهر عالم عاشقی

مهرزاد زارعیدست مریزاد

مهرزاد زارعی دست مریزاد

نریمان نادرپورچاره کار

نریمان نادرپور چاره کار

فرهاد ملکیکلافه

فرهاد ملکی کلافه

نریمان نادرپورمن و عشقم یهویی

نریمان نادرپور من و عشقم یهویی

حمید حدادسنگی تو تاریکی

حمید حداد سنگی تو تاریکی

افشین احمدیعاشق الکی

افشین احمدی عاشق الکی

حمید حدادطلسم

حمید حداد طلسم

پوریا سنگریمطمئن باش

پوریا سنگری مطمئن باش

مصطفی چکانیدلتنگی

مصطفی چکانی دلتنگی

اسحاق گودرزینمیدونم چرا

اسحاق گودرزی نمیدونم چرا

نریمان نادرپوردل من به تو بنده

نریمان نادرپور دل من به تو بنده

فرشاد باهراز قرار معلوم

فرشاد باهر از قرار معلوم

هادی فخریکی یدونه

هادی فخر یکی یدونه

امیرحسین رهامخنده مصنوعی

امیرحسین رهام خنده مصنوعی

افشین احمدیهمه چی تموم

افشین احمدی همه چی تموم

افشین افروختهدلبر قشنگم

افشین افروخته دلبر قشنگم

مسعود قلی پورای جان

مسعود قلی پور ای جان

حمید حدادخزر و خلیج

حمید حداد خزر و خلیج

هومن هوشیارنقطه ضعف

هومن هوشیار نقطه ضعف

امیر تمدنهواتو دارم

امیر تمدن هواتو دارم

فرزاد قهرمانتمومه کارم

فرزاد قهرمان تمومه کارم

ستار عباسیبا همه فرق داری

ستار عباسی با همه فرق داری

سیاوش رهاچی بگم

سیاوش رها چی بگم

هادی فخرخط و نشون

هادی فخر خط و نشون

فرزاد قهرمانآهوی چشم تو

فرزاد قهرمان آهوی چشم تو

پارسا دهقاننگاه عاشقونه

پارسا دهقان نگاه عاشقونه

حامد عبادفضای جذاب

حامد عباد فضای جذاب