تصویر هنرمند موجود نیست

T-Dey

25

آهنگ های T-Dey

T-Dey و مجهولجریان

تی دی و مجهول جریان

T-Deyمیپرسمت

T-Dey میپرسمت

T-Deyکندو

T-Dey

T-Deyپیله

T-Dey پیله

T-Deyمسیر

T-Dey مسیر

T-Deyدوره راهشون

T-Dey دوره راهشون

T-Dey و شایان اعتبارنگاتیو

T-Dey نگاتیو

T-Dey و سپهر موسویگذاشت رفت

T-Dey و سپهر موسوی گذاشت رفت

T-Dey و سرخطسادگی

سرخط و T-Dey سادگی

T-Dey و شایان الون و نیموشمثبت یا منفی

شایان الون و نیموش و T-Dey مثبت یا منفی

T-Dey و گمناماز سادگیم نیست

T-Day Ft. Gomnam – Az Sadegim Nist

T-Deyمن كه ازم گذشت

T-Dey من که ازم گذشت

T-Dey و مرژاکتق

T-Dey و مرژاک تق

T-Dey و حصینخودتی دوباره

حسین و T-Dey خودتی دوباره

T-Dey و علیرضا شاهمود

T-Dey و علیرضا شاه مود

T-Dey و نیموشراه درازه

T-Dey و نیموش راه درازه

T-Deyبه یاد اون

T-Dey به یاد اون

T-Dey و سپهر خلسههمینجاست

T-Dey و سپهر خلسه همینجاست

T-Deyغریبه

T-Dey غریبه

T-Dey و علی اوججغد

T-Dey و علی اوج جغد

T-Deyپله

T-Dey پله

T-Deyخاطرات

T-Dey خاطرات

T-Dey و حصینلزجا و جوبیا

حسین و T-Dey لزجا و جوبیا

T-Dey و علی اوجيه قدم تا صبح

T-Dey و علی‌ اوج یه قدم تا صبح

T-Dey و علی اوجشکی نیست

T-Dey و علی‌ اوج شکی نیست