تصویر هنرمند موجود نیست

9 باند

13

آهنگ های 9 باند

9 باندعسلی سبز

ناین باند عسلی سبز

9 باندجز تو

ناین بند ( 9 باند ) جز تو

9 باندعشق سابق

ناین باند عشق سابق

9 باند و مهکام قلندرىبعد از تو

9 باند بعد از تو

9 باندآی دل دیوونه

9 باند آی دل دیوونه

9 باندمن میخوامت

9 باند من میخوامت

9 باندخوابام همه درهمه

9 باند خوابام همه درهمه

9 باندمن یه دیوونه بودم

9 باند من یه دیوونه بودم

9 بانداز اون روز

9 باند از اون روز

9 باندخراب رابطم

9 باندبی قرار

شاهین شاهین پوری بی قرار

9 باندلعنتی

9 باند لعنتی

9 باندحرف مردم