تصویر هنرمند موجود نیست

یاسین غلامی

25

آهنگ های یاسین غلامی

یاسین غلامیسلامتی عاشقا

یاسین غلامی سلامتی عاشقا

یاسین غلامیشدی انتخابم

یاسین غلامی شدی انتخابم

یاسین غلامیشمال

یاسین غلامی شمال

یاسین غلامیشگفت انگیز

یاسین غلامی شگفت انگیز

یاسین غلامیناز نکن

یاسین غلامی ناز نکن

یاسین غلامیعشق بی منطق

یاسین غلامی عشق بی منطق

یاسین غلامیمی خوامت

یاسین غلامی می خوامت

یاسین غلامیعاشقتم

یاسین غلامی عاشقتم

یاسین غلامیخیالاتی

یاسین غلامی خیالاتی

یاسین غلامیاین دل دیوونه

یاسین غلامی این دل دیوونه

یاسین غلامییه نفر هست

یاسین غلامی یه نفر هست

یاسین غلامیدوست دارم خانومم

یاسین غلامی دوست دارم خانومم

یاسین غلامیآقام حسین

یاسین غلامی آقام حسین

یاسین غلامیبدون تو نمیتونم

یاسین غلامی بدون تو نمیتونم

یاسین غلامیعشق من

یاسین غلامی عشق من

یاسین غلامییه جور خاصی

یاسین غلامی یه جور خاصی

یاسین غلامیتو نباشی

یاسین غلامی تو نباشی

یاسین غلامیمن و تو

یاسین غلامی من و تو

یاسین غلامیحواست هست

یاسین غلامی حواست هست

یاسین غلامیمال خودمه

یاسین غلامی مال خودمه

یاسین غلامیچه خوبه عاشقت باشم

یاسین غلامی چه خوبه عاشقت باشم

یاسین غلامیهنوز اسمت آویز این گردنه

یاسین غلامی هنوز اسمت آویز این گردنه

یاسین غلامیعشقم

یاسین غلامی عشقم

یاسین غلامیچقدر من غریبم

یاسین غلامی چقدر من غریبم

یاسین غلامیدل دل

یاسین غلامی دل دل