تصویر هنرمند موجود نیست

پیام صالحی

8
5

آلبومهای پیام صالحی

آریان بند و علی پهلوان و پیام صالحیبی تو با تو

آریان بند بی تو با تو

آریان بند و علی پهلوان و پیام صالحیتا بی نهایت

آریان بند تا بی نهایت

آریان بند و علی پهلوان و پیام صالحیگل آفتابگردون

آریان بند گل آفتابگردون

آریان بند و علی پهلوان و پیام صالحیو اما عشق ...

آریان بند و اما عشق …

پیام صالحیبر می گردم

پیام صالحی بر می گردم

آهنگ های پیام صالحی

پیام صالحیچشمامو میبندم

پیام صالحی چشمامو میبندم

پیام صالحیآرامش

پیام صالحی آرامش

پیام صالحیتو خوبی

payam

پیام صالحی و یاحا کاشانیهنوز یکی هست

پیام صالحی و یاحا کاشانی هنوز یکی هست

پیام صالحیمهم نيست

پیام صالحیبی تابی

پیام صالحی بی تابی

پیام صالحیيه روز خوب

پیام صالحی یه روز خوب

پیام صالحیهرچی خدا بخواد

پیام صالحی هرچی خدا بخواد