تصویر هنرمند موجود نیست

پوریا اخواص

55

آهنگ های پوریا اخواص

پوریا اخواصچهار مضراب نوا (طعم تصنیف)

tame tasnif 7 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص چهار مضراب نوا (طعم تصنیف)

پوریا اخواصتصنیف چو گل هر دم به بویت

tame tasnif 8 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف چو گل هر دم به بویت

پوریا اخواصتصنیف تلخی نکند شیرین ذقنم (طعم تصنیف)

tame tasnif 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف تلخی نکند شیرین ذقنم (طعم تصنیف)

پوریا اخواصساز و آواز نوا (طعم تصنیف)

tame tasnif 6 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ساز و آواز نوا (طعم تصنیف)

پوریا اخواصساز و آواز دشتی (طعم تصنیف)

tame tasnif 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ساز و آواز دشتی (طعم تصنیف)

پوریا اخواصتصنیف فتنه چشم یار (طعم تصنیف)

tame tasnif 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف فتنه چشم یار (طعم تصنیف)

پوریا اخواصمجلس افروز (طعم تصنیف)

tame tasnif 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص مجلس افروز (طعم تصنیف)

پوریا اخواصچهار مضراب دشتی (طعم تصنیف)

tame tasnif 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص چهار مضراب دشتی (طعم تصنیف)

پوریا اخواصتصنیف رستم ازین بند و بلا (طعم تصنیف)

tame tasnif 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف رستم ازین بند و بلا (طعم تصنیف)

پوریا اخواصطعم تصنیف

tame tasnif 9 150x150 - دانلود آلبوم پوریا اخواص طعم تصنیف

پوریا اخواصاین هم حکایتی است

پوریا اخواصوالس شیوا (این هم حکایتی است)

in ham hakayati ast 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص والس شیوا (این هم حکایتی است)

پوریا اخواصهوای رویت

in ham hakayati ast 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص هوای رویت

پوریا اخواصارغوان

پوریا اخواصهمنشین دیرینه

in ham hakayati ast 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص همنشین دیرینه

پوریا اخواصاین هم حکایتی است

in ham hakayati ast 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص این هم حکایتی است

پوریا اخواصآواز (این هم حکایتی است)

پوریا اخواصارغوان (بیکلام)

in ham hakayati ast 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ارغوان (بیکلام)

پوریا اخواصهمنشین دیرینه (بیکلام)

in ham hakayati ast 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص همنشین دیرینه (بیکلام)

پوریا اخواصپیش در آمد اصفهان (به یاد لطفی)

poria akhvas 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص پیش در آمد اصفهان (به یاد لطفی)

پوریا اخواصتک نوازی کمانچه (به یاد لطفی)

poria akhvas 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تک نوازی کمانچه (به یاد لطفی)

پوریا اخواصتک نوازی تار (به یاد لطفی)

poria akhvas 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تک نوازی تار (به یاد لطفی)

پوریا اخواصضربی اصفهان (به یاد لطفی)

poria akhvas 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ضربی اصفهان (به یاد لطفی)

پوریا اخواصتصنیف حصار (به یاد لطفی)

poria akhvas 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف حصار (به یاد لطفی)

پوریا اخواصساز و آواز (به یاد لطفی)

poria akhvas 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ساز و آواز (به یاد لطفی)

پوریا اخواصبه یاد لطفی

poria akhvas 6 150x150 - دانلود آلبوم پوریا اخواص به یاد لطفی

پوریا اخواصکجایی

poria akhvas 8 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص کجایی

پوریا اخواصشبانه (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 6 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص شبانه (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصمرثیه (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 7 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص مرثیه (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصشبانه 2 (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص شبانه 2 (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصحکایت (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص حکایت (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصسوگواران دراز گیسو

poria akhvas 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص سوگواران دراز گیسو

پوریا اخواصشبانه 3 (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص شبانه 3 (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصشبانه 4 (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص شبانه 4 (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصشبانه 5 (سرود مرد سرگردان)

poria akhvas 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص شبانه 5 (سرود مرد سرگردان)

پوریا اخواصسرود مرد سرگردان

poria akhvas 9 150x150 - دانلود آلبوم پوریا اخواص سرود مرد سرگردان

پوریا اخواصنوا ساز (ریشه در خاک)

poria ekhvas 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص نوا ساز (ریشه در خاک)

پوریا اخواصسرنوشت من

poria ekhvas 6 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص سرنوشت من

پوریا اخواصنوا ساز 2 (ریشه در خاک)

poria ekhvas 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص نوا ساز 2 (ریشه در خاک)

پوریا اخواصنیایش (ریشه در خاک)

poria ekhvas 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص نیایش (ریشه در خاک)

پوریا اخواصریشه در خاک

poria ekhvas 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ریشه در خاک

پوریا اخواصای وطن (ریشه در خاک)

poria ekhvas 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ای وطن (ریشه در خاک)

پوریا اخواصآواز (ریشه در خاک)

poria ekhvas 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص آواز (ریشه در خاک)

پوریا اخواصریشه در خاک

poria ekhvas 7 150x150 - دانلود آلبوم پوریا اخواص ریشه در خاک

پوریا اخواصسنتور و آواز (جان جهان)

jane jahan 4 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص سنتور و آواز (جان جهان)

پوریا اخواصرنگ فرح

jane jahan 5 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص رنگ فرح

پوریا اخواصچهار مضراب منصوری و آواز (جان جهان)

پوریا اخواصضربی منصوری (جان جهان)

jane jahan 3 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص ضربی منصوری (جان جهان)

پوریا اخواصتصنیف زلف و خال

پوریا اخواصکمانچه و آواز (جان جهان)

jane jahan 2 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص کمانچه و آواز (جان جهان)

پوریا اخواصتصنیف تمنای وصال (جان جهان)

jane jahan 1 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص تصنیف تمنای وصال (جان جهان)

پوریا اخواصتکنوازی تار (جان جهان)

پوریا اخواصرنگ شوشتری (جان جهان)

jane jahan 150x150 - دانلود آهنگ پوریا اخواص رنگ شوشتری (جان جهان)

پوریا اخواصجان جهان

jane jahan 6 150x150 - دانلود آلبوم پوریا اخواص جان جهان

پوریا اخواصصدای باران باش

پوریا اخواص صدای باران باش