تصویر هنرمند موجود نیست

پدر و پسر خداوردی

3

آهنگ های پدر و پسر خداوردی

پدر و پسر خداوردیعمه طلا

پدر و پسر خداوردی عمه طلا

پدر و پسر خداوردیخر تو خر

پدر و پسر خداوردی خر تو خر

پدر و پسر خداوردیشعبه دو

پدر و پسر خداوردی شعبه دو