تصویر هنرمند موجود نیست

پاپریکا

12

آهنگ های پاپریکا

پاپریکاای یار

پاپریکا ای یار

پاپریکاببخش

پاپریکا ببخش

پاپریکااسم تو عشقه

پاپریکا اسم تو عشقه

پاپریکااتفاق

پاپریکا اتفاق

پاپریکاخداحافظ

پاپریکا خداحافظ

پاپریکاهمین واسم بد شد

پاپریکا همین واسم بد شد

پاپریکادربند

پاپریکامگه میشه

پاپریکا مگه میشه

پاپریکاچتری

پاپریکا چتری

پاپریکااولین بار

پاپریکا اولین بار

پاپریکامنو تو

پاپریکا منو تو

پاپریکاشیک

پاپریکا شیک