تصویر هنرمند موجود نیست

پاشا کریمی

5

آهنگ های پاشا کریمی

پاشا کریمیبرگ پاییزی

پاشا کریمی برگ پاییزی

پاشا کریمیضیافت

پاشا کریمی ضیافت

پاشا کریمیاونوتما منی

پاشا کریمی اونوتما منی

پاشا کریمیمنو با خودت ببر

پاشا کریمی منو با خودت ببر

پاشا کریمیخواننده خیابونی

پاشا کریمی خواننده خیابونی