تصویر هنرمند موجود نیست

پارسا دهقان

8

آهنگ های پارسا دهقان

پارسا دهقانعاشقت شد

پارسا دهقان عاشقت شد

پارسا دهقانجانیمسان

پارسا دهقان جانیمسان

پارسا دهقانممنونم

پارسا دهقان ممنونم

پارسا دهقانچه قشنگه

پارسا دهقان چه قشنگه

پارسا دهقانمجنون

پارسا دهقان مجنون

پارسا دهقانپشیمون میشی

پارسا دهقان پشیمون میشی

پارسا دهقانبی انصاف

پارسا دهقان بی انصاف

پارسا دهقاننگاه عاشقونه

پارسا دهقان نگاه عاشقونه