تصویر هنرمند موجود نیست

پارسا دمیرچی

8

آهنگ های پارسا دمیرچی

پارسا دمیرچیبرقصان مرا

پارسا دمیرچی برقصان مرا

پارسا دمیرچیخراب چشاتم

پارسا دمیرچی خراب چشاتم

پارسا دمیرچیآزادگی

پارسا دمیرچی آزادگی

پارسا دمیرچیهمین آرزوم بود

پارسا دمیرچی همین آرزوم بود

پارسا دمیرچیعاشقتم

پارسا دمیرچی عاشقتم

پارسا دمیرچیبهترین اتفاق

پارسا دمیرچی بهترین اتفاق

پارسا دمیرچیداری میری

پارسا دمیرچی داری میری

پارسا دمیرچینرفتی

پارسا دمیرچی نرفتی