تصویر هنرمند موجود نیست

پارسا خائف

9

آهنگهای پارسا خائف

پارسا خائفتو چرا بازنگشتی دیگر

دانلود آلبوم پارسا خائف هفت الف

پارسا خائفای سرزمین من

پارسا خائف ای سرزمین من

پارسا خائفسرزمین من

پارسا خائف ای سرزمین من

پارسا خائفخیال تو

پارسا خائف خیال تو

پارسا خائفسرخی سیب

پارسا خائف سرخی سیب

پارسا خائفبر آتش تو نشستیم

پارسا خائف بر آتش تو نشستیم

پارسا خائفساری گلین

پارسا خائف ساری گلین

پارسا خائفآیریلیق ( اجرای زنده )

پارسا خائف در عصر جدید

پارسا خائفبرنامه عصر جدید

پارسا خائف در برنامه عصر جدید