تصویر هنرمند موجود نیست

پارسا تهرانی

2

آهنگهای پارسا تهرانی

سعید قربانپور و پارسا تهرانییه دختر

پارسا تهرانی و سعید قربانپور یه دختر

پارسا تهرانیعاشق شدم ای یار

پارسا تهرانی عاشق شدم ای یار