تصویر هنرمند موجود نیست

ویسی باند

11

آهنگ های ویسی باند

ویسی باندبه جز من

ویسی بند به جز من

ویسی باندساز زدم

ویسی باند ساز زدم

ویسی باندعالیه

ویسی باند عالیه

ویسی باندحالم خرابه

ویسی باند حالم خرابه

ویسی باندهر جا باشی

ویسی باندحرف خاص

ویسی باند حرف خاص

ویسی باندساز زنم

ویسی باند ساز زنم

ویسی باندبیا

ویسی باند بیا

ویسی باندچه حالی

ویسی باند چه حالی

ویسی باندای عشق

ویسی باند ای عشق

ویسی باندخدیجه