تصویر هنرمند موجود نیست

وحید حاجی تبار

32

آهنگ های وحید حاجی تبار

وحید حاجی تبارتو فقط حالمو خوب کن

وحید حاجی تبار تو فقط حالمو خوب کن

وحید حاجی تبارزخم کاری

وحید حاجی تبار زخم کاری

وحید حاجی تبارچطوری نامرد

وحید حاجی تبار چطوری نامرد

وحید حاجی تباریکم به فکر من باش

وحید حاجی تبار یکم به فکر من باش

وحید حاجی تبارمعروف

وحید حاجی تبار معروف

وحید حاجی تباریادمه

وحید حاجی تبار یادمه

وحید حاجی تباراز دست رفت

وحید حاجی تبار از دست رفت

وحید حاجی تبارعشق سوم

وحید حاجی تبار عشق سوم

وحید حاجی تبارمنو دریاب

وحید حاجی تبار منو دریاب

وحید حاجی تبارتازگیا

وحید حاجی تبار تازگیا

وحید حاجی تبارتازه چ خبر (ورژن جدید)

وحید حاجی تبار تازه چه خبر (ورژن جدید)

وحید حاجی تبارتلقین

وحید حاجی تبار تلقین

وحید حاجی تباربیا و خانومی کن

وحید حاجی تبار بیا و خانومی کن

وحید حاجی تبارالهی بمیرم

وحید حاجی تبار الهی بمیرم

وحید حاجی تباربعد مردنم

وحید حاجی تبار بعد مردنم

وحید حاجی تبارتوی مهتاب (ورژن جدید)

وحید حاجی تبار توی مهتاب (ورژن جدید)

وحید حاجی تباردیوونگی

وحید حاجی تبار دیوونگی

وحید حاجی تبارعزیزم دوست دارم

وحید حاجی تبار عزیزم دوست دارم

وحید حاجی تبارصدر جدول

وحید حاجی تبار صدر جدول

وحید حاجی تبارآی دلم

وحید حاجی تبار آی دلم

وحید حاجی تبارنترسونم

وحید حاجی تباردلم تنگته

وحید حاجی تبار دلم تنگته

وحید حاجی تبارکجا بودی تا حالا

وحید حاجی تبار کجا بودی تا حالا

وحید حاجی تبارعشق خاص

وحید حاجی تبار عشق خاص

وحید حاجی تبارتازه چ خبر

وحید حاجی تباردروغ بگو عشقم

وحید حاجی تبار دروغ بگو عشقم

وحید حاجی تباردختر بهمنی

وحید حاجی تبار دختر بهمنی

وحید حاجی تبارمجبور بودم

وحید حاجی تباردلم گرفته از تو

وحید حاجی تبار دلم گرفته از تو

وحید حاجی تبارمبارکه تولدم

وحید حاجی تبارعاشقم باش

وحید حاجی تبار عاشقم باش

وحید حاجی تبارباید میرفتم

وحید حاجی تبار باید میرفتم