تصویر هنرمند موجود نیست

نیما شمس

18

آهنگ های نیما شمس

احمد ایراندوست و نیما شمسژلوفن

احمد ایراندوست و نیما شمس ژلوفن

احمد ایراندوست و نیما شمسحواست نیست

احمد ایراندوست و نیما شمس حواست نیست

احمد ایراندوست و نیما شمسشب بارونی

احمد ایراندوست و نیما شمس شب بارونی

احمد ایراندوست و حسین مخته و نیما شمسجون دلم

نیما شمس و حسین مخته جون دلم

احمد ایراندوست و نیما شمسخیال تو

احمد ایراندوست و نیما شمس خیال تو

احمد ایراندوست و نیما شمسباز یه احساس

احمد ایراندوست و نیما شمس باز یه احساس

سعید کرمانی و نیما شمس و وحید ناصحمیدونی نباشی

سعید کرمانی میدونی نباشی

احمد ایراندوست و نیما شمسچشمای خیس

نیما شمس چشمای خیس

مهران مستی و نیما شمسعشقه تو

نیما شمس و مهران مستی عشقه تو

بهزاد پکس و نیما شمسروز های بی تو

بهزاد پکس و نیما شمس روز های بی تو

رامین پرچمی و محمود رامتین و نیما شمسدنیامی

نیما شمس و رامین پرچمی و محمود رامتین دنیامی

رامسین کبریتی و نیما شمساحساس رویایی

نیما شمس و رامسین کبریتی احساس رویایی

بهزاد پکس و رامین پرچمی و نیما شمسدیوونه

نیما شمس و رامین پرچمی دیوونه

حسین مخته و نیما شمس( حذف به دستور فیلترین)

بهزاد پکس و نیما شمسبت

نیما شمس و بهزاد پکس بت

امید جهان و نیما شمسدلکم

امید جهان و نیما شمس دلکم

امید جهان و نیما شمسگلی

امید جهان و نیما شمس گلی

امید علومی و نیما شمسبه تو نگم

امید علومی و نیما شمس به تو نگم