تصویر هنرمند موجود نیست

ناصر پورکرم

10

آهنگهای ناصر پورکرم

ناصر پورکرمدل عاشق

ناصر پورکرم دل عاشق

ناصر پورکرمدوتا دل

ناصر پورکرم دوتا دل

ناصر پورکرمزمین دورت بگرده

ناصر پورکرم زمین دورت بگرده

ناصر پورکرمدلدارم

ناصر پورکرم دلدارم

ناصر پورکرمجان دلم

ناصر پورکرم جان دلم

ناصر پورکرموابسته نشی

ناصر پورکرم وابسته نشی

ناصر پورکرمشده همه دنیام

ناصر پورکرم شده همه دنیام

ناصر پورکرمدیوونگی

ناصر پورکرم دیوونگی

ناصر پورکرماگه عاشق منی

ناصر پورکرم اگه عاشق منی

ناصر پورکرمای دل ساده

ناصر پورکرم ای دل ساده