تصویر هنرمند موجود نیست

مصطفی فتاحی

41
10

آلبومهای مصطفی فتاحی

امین فیاض و مصطفی فتاحیامیدوارم

امین فیاض امیدوارم

مصطفی فتاحیتوبه کردم

مصطفی فتاحی بگو چی بود گناهم

مصطفی فتاحیخوش به حال من

مصطفی فتاحی خوش به حال من

مصطفی فتاحیحلقه ی عاشقی

مصطفی فتاحی بگو چی بود گناهم

مصطفی فتاحیعشق منی

مصطفی فتاحی عشق منی

مصطفی فتاحیچشم آبی

مصطفی فتاحی چشم آبی

مصطفی فتاحیبگو چی بود گناهم

مصطفی فتاحی بگو چی بود گناهم

مصطفی فتاحیاشک پنهان

مصطفی فتاحی آغوش غریبه

مصطفی فتاحیآغوش غریبه

مصطفی فتاحی آغوش غریبه

مصطفی فتاحی2 روز دوری

مصطفی فتاحی ۲ روز دوری

آهنگهای مصطفی فتاحی

مصطفی فتاحییا ابا صالح

مصطفی فتاحی یا ابا صالح

مصطفی فتاحیسر به سر

مصطفی فتاحی سر به سر

مصطفی فتاحیگرفتارم

مصطفی فتاحی گرفتارم

مصطفی فتاحیدنیامی

مصطفی فتاحی دنیامی

محسن آرام و مصطفی فتاحیعشق منی

مصطفی فتاحی عشق منی

مصطفی فتاحیحکم دنیا

مصطفی فتاحی حکم دنیا

مصطفی فتاحیبرار

مصطفی فتاحی برار

مصطفی فتاحی و پیام اشرفیمیای

مصطفی فتاحی میای

مصطفی فتاحیباز نیستی

مصطفی فتاحی باز نیستی

مصطفی فتاحیمرگ من بیا

مصطفی فتاحی مرگ من بیا

مصطفی فتاحیبه لینی

مصطفی فتاحی به لینی

مصطفی فتاحینازنین من

مصطفی فتاحی نازنین من

مصطفی فتاحیکلبه ی قشنگ

مصطفی فتاحی کلبه ی قشنگ

مصطفی فتاحینمی مونی

مصطفی فتاحی نمی مونی

مصطفی فتاحیخجالتی

مصطفی فتاحی خجالتی

مصطفی فتاحیدل زینب

مصطفی فتاحی دل زینب

مصطفی فتاحی2 روز دوری

مصطفی فتاحی ۲ روز دوری

مصطفی فتاحیجون به لب

مصطفی فتاحیچشم تو چشم

مصطفی فتاحی چشم تو چشم

شهرام محمد نژاد و مصطفی فتاحیعشق خیالی

مصطفی فتاحی و شهرام محمد نژاد عشق خیالی

مصطفی فتاحیهوا پسه

مصطفی فتاحی هوا پسه

مصطفی فتاحیخوش به حال من

مصطفی فتاحی خوش به حال من

مصطفی فتاحیارباب

مصطفی فتاحیبه عشق تو

مصطفی فتاحی به عشق تو

امیر حافظ و مصطفی فتاحیمعجزه

مصطفی فتاحی و امیر حافظ معجزه

مصطفی فتاحیﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ 2

مصطفی فتاحی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ۲

مصطفی فتاحیپرنیا پرنیا

مصطفی فتاحی پرنیا پرنیا

شهرام محمد نژاد و مصطفی فتاحیباغ دل

مصطفی فتاحی و شهرام محمد نژاد باغ دل

مصطفی فتاحیفرشته زیبایی

مصطفی فتاحی فرشته زیبایی

امین فیاض و محمد عین الله زاده و مصطفی فتاحیفراق

امین فیاض و مصطفی فتاحی و محمد عین الله زاده فراق

مصطفی فتاحیشهر آرزو

مصطفی فتاحی شهر آرزو

بنیامین ولی نژاد و مصطفی فتاحیقسم

بنیامین ولی نژاد و مصطفی فتاحی قسم

مصطفی فتاحیعشق آریایی

مصطفی فتاحی عشق آریایی

مصطفی فتاحیخداحافظ

مصطفی فتاحی خداحافظ

مصطفی فتاحیکابوس

مصطفی فتاحی کابوس

مصطفی فتاحی و ناصر عطرقاب عکس

ناصر عطر و مصطفی فتاحی قاب عکس

مصطفی فتاحیبوی بهشت

مصطفی فتاحی بوی بهشت

ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی فتاحیضربان

مصطفی فتاحی و ابوالفضل اسماعیلی ضربان

محمد یاوری و مصطفی فتاحیبازیچه

محمد یاوری و مصطفی فتاحی بازیچه

سعید پریدار و مصطفی فتاحیسرگردون

مصطفی فتاحی و سعید پریدار سرگردون

امین فیاض و مصطفی فتاحیماهیگیر

امین فیاض و مصطفی فتاحی ماهیگیر