تصویر هنرمند موجود نیست

مجید خراطها

48
9

آلبومهای مجید خراطها

مجید خراطهازخم زبون

مجید خراطها زخم زبون

مجید خراطهاوداع

مجید خراطها داغون

مجید خراطهاتنهاترین تنها

مجید خراطها داغون

مجید خراطهانفرین

مجید خراطها داغون

مجید خراطهاحس خاص

مجید خراطها حس خاص

مجید خراطهادیگه میرم

مجید خراطها دیگه میرم

مجید خراطهاکنسل

مجید خراطها داغون

مجید خراطهاآواره

مجید خراطها داغون

مجید خراطهادارم میرم

مجید خراطها دارم میرم

آهنگهای مجید خراطها

مجید خراطهایک ماه و چهل روز

مجید خراطها یک ماه و چهل روز

مجید خراطهاعشقم کجایی (ورژن جدید)

مجید خراطها عشقم کجایی (ورژن جدید)

مجید خراطهاآهای بی معرفت

مجید خراطها آهای بی معرفت

مجید خراطهاکدوم عشقو میگی

مجید خراطها کدوم عشقو میگی

مجید خراطهاشرمنده

مجید خراطها شرمنده

مجید خراطهاامشب چته

مجید خراطها امشب چته

مجید خراطهازندان

مجید خراطهاهیچی نگو

مجید خراطها هیچی نگو

مجید خراطهاعاشق منم

مجید خراطها عاشق منم

مجید خراطهاخرابش کردی

مجید خراطها خرابش کردی

مجید خراطهاچشمام

مجید خراطها چشمام

مجید خراطهازیر حکم

مجید خراطها زیر حکم

مجید خراطهاخداحافظ

مجید خراطها خداحافظ

مجید خراطهامگه من مردم

مجید خراطها مگه من مردم

مجید خراطهاداغون

مجید خراطها داغون

مجید خراطهابی رحمی

مجید خراطها بی رحمی

مجید خراطهاراهو برگرد

مجید خراطها راهو برگرد

مجید خراطهاآوار

مجید خراطها آوار

مجید خراطهاآدم باش

مجید خراطها آدم باش

مجید خراطهاآروم آروم

مجید خراطها آروم آروم

مجید خراطهاقلب منی

مجید خراطها قلب منی

مجید خراطهاچجوری تونستی

مجید خراطها چجوری تونستی

مجید خراطهاپنجره

مجید خراطها پنجره

مجید خراطهاسلفی

مجید خراطها سلفی

مجید خراطهاعشقم کجایی

مجید خراطها عشقم کجایی

مجید خراطهاعشق

مجید خراطهاحلقه 2

مجید خراطها حلقه ۲

مجید خراطهاعاشقانه

مجید خراطها و وحید خراطهازندگیمی بابا

مجید خراطها و وحید خراطها زندگیمی بابا

مجید خراطهااعتراف

مجید خراطها اعتراف

مجید خراطهاامشب

مجید خراطها امشب

مجید خراطهاشاید

مجید خراطها شاید

مجید خراطهاعطر تلخ

مجید خراطها عطر تلخ

مجید خراطهاطوفان

مجید خراطها طوفان

مجید خراطهادلواپس

مجید خراطها دلواپس

مجید خراطهاقانون احساس

مجید خراطها قانون احساس

مجید خراطهاشکستی بالمو

مجید خراطها شکستی بالمو

مجید خراطهاکارتون خواب

مجید خراطها کارتون خواب

مجید خراطهاجوابم کردن

مجید خراطها جوابم کردن

مجید خراطهاکنسل 2

مجید خراطها کنسل ۲

مجید خراطهامسافر ( اجرای زنده )

مجید خراطها مسافر ( اجرای زنده )

مجید خراطهاکی اومد بجای من

مجید خراطها کی اومد بجای من

مجید خراطهاخدا نگه دار عزیزم

مجید خراطها خدا نگه دار عزیزم

مجید خراطها24 ماه

مجید خراطها ۲۴ ماه

مجید خراطهازندونی

مجید خراطها زندونی

مجید خراطهاخدا نگه دار

مجید خراطها خدا نگه دار

مجید خراطهامصاحبه

مجید خراطها مصاحبه

مجید خراطهاقرار تنهایی ما

مجید خراطها قرار تنهایی ما