تصویر هنرمند موجود نیست

مجتبی شاه علی

37
1

آلبومهای مجتبی شاه علی

مجتبی شاه علیسلام آذربایجان

مجتبی شاه علی سلام آذربایجان

آهنگهای مجتبی شاه علی

مجتبی شاه علیعشق قشنگم

مجتبی شاه علی عشق قشنگم

مجتبی شاه علیسفارش ماندگار

مجتبی شاه علی سفارش ماندگار

مجتبی شاه علیعشق زیادی

مجتبی شاه علی عشق زیادی

مجتبی شاه علیمیبخشی منو

مجتبی شاه علی میبخشی منو

مجتبی شاه علیدوره گرد

مجتبی شاه علی دوره گرد

سعید سام و مجتبی شاه علیسرخوش

مجتبی شاه علی سرخوش

مجتبی شاه علیپریزاد

مجتبی شاه علی پریزاد

مجتبی شاه علیسویرم

مجتبی شاه علی سویرم

مجتبی شاه علیدلم برات تنگ شده

مجتبی شاه علی دلم برات تنگ شده

مجتبی شاه علیبی رحم

مجتبی شاه علی بی رحم

مجتبی شاه علیجانانیم

مجتبی شاه علی جانانیم

مجتبی شاه علیآخر هفته

مجتبی شاه علی آخر هفته

مجتبی شاه علیمعجزه

مجتبی شاه علی معجزه

مجتبی شاه علیمنه گل

مجتبی شاه علی سلام آذربایجان

مجتبی شاه علیزیر نم بارون

مجتبی شاه علی زیر نم بارون

مجتبی شاه علیمو خرمایی

مجتبی شاه علی مو خرمایی

مجتبی شاه علیحواسم هست بهت

مجتبی شاه علی حواسم هست بهت

مجتبی شاه علیعاشق کشی

مجتبی شاه علی عاشق کشی

مجتبی شاه علیقلبم دست تو افتاد

مجتبی شاه علی قلبم دست تو افتاد

مجتبی شاه علیسیب سمرقتند

مجتبی شاه علی سیب سمرقتند

مجتبی شاه علیمگه داریم

مجتبى شاه على مگه داریم

مجتبی شاه علیبه کجا روم

مجتبی شاه علی به کجا روم

مجتبی شاه علیدورتو نگاه کن

مجتبی شاه علی دورتو نگاه کن

مجتبی شاه علیدلم گیرته

مجتبی شاه علی دلم گیرته

مجتبی شاه علیسورم

مجتبی شاه علی سورم

مجتبی شاه علیدیدی عاشقم شدی

مجتبی شاه علی دیدی عاشقم شدی

مجتبی شاه علیتنهایی

بهترین آهنگ های ماه

مجتبی شاه علیآغوشتو وا کن

مجتبی شاه علی آغوشتو وا کن

مجتبی شاه علیعشق فوق العاده

مجتبی شاه علی عشق فوق العاده

مجتبی شاه علیچقدر هوا سرد شده

مجتبی شاه علی چقدر هوا سرد شده

مجتبی شاه علیموج مثبت

مجتبی شاه علی موج مثبت

مجتبی شاه علینگران

مجتبی شاه علی نگران

مجتبی شاه علیعاشق شدم رفت

مجتبی شاه علی عاشق شدم رفت

مجتبی شاه علیحرفی ندارم

مجتبی شاه علیتناقض

مجتبی شاه علی تناقض

مجتبی شاه علینمی تونم

مجتبی شاه علی نمی تونم

مجتبی شاه علیحق بده

مجتبی شاه علی حق بده