تصویر هنرمند موجود نیست

مازیار لشنی

12

آهنگهای مازیار لشنی

ایهام و زانیار و مازیار لشنیتاب و تب

ایهام تاب و تب

ایهام و زانیار و مازیار لشنیخدا نگهدار

ایهام خدا نگهدار

ایهام و زانیار و مازیار لشنیوای از این حالم

ایهام وای از این حالم

ایهام و زانیار و مازیار لشنیشهزاده بی عشق

ایهام شهزاده بی عشق

ایهام و زانیار و مازیار لشنیدنیای بعد از تو

ایهام دنیای بعد از تو

ایهام و زانیار و مازیار لشنینگار

ایهام نگار

ایهام و زانیار و مازیار لشنیدریا

ایهام دریا

ایهام و زانیار و مازیار لشنیچشمانت آرزوست

ایهام چشمانت آرزوست

ایهام و زانیار و مازیار لشنیجانا

ایهام جانا

ایهام و زانیار و مازیار لشنیبزن باران

ایهام بزن باران

ایهام و زانیار و مازیار لشنیحال من

ایهام حال من

ایهام و زانیار و مازیار لشنیبغض

ایهام بغض