تصویر هنرمند موجود نیست

قاسم افشار

25
7

آلبومهای قاسم افشار

حسین زمان و خشایار اعتمادی و علیرضا عصار و قاسم افشارفصل آشنایی

قاسم افشار فصل آشنایی

قاسم افشارخواب گریه ها

قاسم افشار خواب گریه ها

قاسم افشارقرمزته

قاسم افشار قرمزته

قاسم افشار و مانی رهنمابغض

قاسم افشار بغض

قاسم افشاررنگارنگ

قاسم افشار رنگارنگ

قاسم افشاربرای خاطر تو

قاسم افشار برای خاطر تو

قاسم افشاربازیگر

قاسم افشار بازیگر

آهنگهای قاسم افشار

قاسم افشارپرستار

قاسم افشار پرستار

قاسم افشارعزیزم

قاسم افشار عزیزم

قاسم افشارآبادی ویرون

قاسم افشار آبادی ویرون

قاسم افشارماه پیشونی

قاسم افشار ماه پیشونی

قاسم افشارواسه بار آخر

قاسم افشار واسه بار آخر

قاسم افشارباید ببخشمت

قاسم افشار باید ببخشمت

قاسم افشارافتخار

قاسم افشار افتخار

قاسم افشار و مجید مکسمنو ببر

قاسم افشار و مجید مکس منو ببر

قاسم افشاربهار خانوم

قاسم افشار بهار خانوم

قاسم افشارچقدر سوخت دلم

قاسم افشار چقدر سوخت دلم

قاسم افشاردنیای خاکستری

قاسم افشار دنیای خاکستری

قاسم افشاربانو برو

قاسم افشار بانو برو

قاسم افشارآینه

قاسم افشار آینه

قاسم افشارزنده نمی مونم

قاسم افشار زنده نمی مونم

قاسم افشارجنگ نابرابر

قاسم افشار جنگ نابرابر

قاسم افشاردیوار

قاسم افشار دیوار

قاسم افشارروزنه

قاسم افشار روزنه

قاسم افشارقهوه با تو

قاسم افشار قهوه با تو

قاسم افشارتعزیه

قاسم افشار تعزیه

قاسم افشاررنجیری

قاسم افشار رنجیری

قاسم افشاربی نظیرم باش

قاسم افشار بی نظیرم باش

قاسم افشارنگو نمیشه

قاسم افشار نگو نمیشه

قاسم افشارترنج

قاسم افشار ترنج

قاسم افشارخدانگهدار

قاسم افشار خدانگهدار

قاسم افشارناقوس

قاسم افشار ناقوس