تصویر هنرمند موجود نیست

فریمن

28

آهنگهای فریمن

فریمناشک پروانه

فریمن اشک پروانه

فریمنتمومه

فریمن تمومه

فریمنرگه طور

فریمن رگه طور

فریمنقهرمان 2018

فریمن قهرمان 2018

فریمنحماقت نکن

فریمن حماقت نکن

فریمنعاشق شدم

فریمن عاشق شدم

فریمنروح بیمار

آهنگ فریمن روح بیمار

فریمنخوشبخت شی

فریمن خوشبخت شی

فریمنیه فرصت دیگه

فریمن یه فرصت دیگه

فریمنبرگرد

فریمن برگرد

فریمنبن بست

فریمن بن بست

فریمنآدم کوکی

فریمن آدم کوکی

فریمندیوار

فریمن دیوار

فریمنChampion (ریمیکس)

فریمن Champion

فریمنChampion

فریمن Champion

فریمنمن بی تو

فریمن من بی تو

فریمنامشب

فریمن امشب

فریمنتورو با همه ی خوبیات

فریمن تورو با همه ی خوبیات

فریمنتورو با همه ی خوبیات

فریمن تورو با همه ی خوبیات

فریمنبگو با من می مونی

فریمن بگو با من می مونی

فریمنتک آهنگ (دارم میـمیرم)

فریمن تک آهنگ (دارم میـمیرم)

فریمناسید

فریمن اسید

فریمنShes Gone

فریمن Shes Gone

امیرحسین مقصودلو و فریمنبا من بمون

امیر تتلو و فریمن با من بمون

فریمنWanna be your lover

فریمن Wanna be your lover

فریمنمونا

فریمن مونا

فریمنعشق بیمار

فریمن عشق بیمار

فریمنTHEY WON T UNDERSTAND (US. VERSION)

فریمن THEY WON T UNDERSTAND (US. VERSION)