تصویر هنرمند موجود نیست

فرشاد مرادی

32

آهنگهای فرشاد مرادی

فرشاد مرادیبنا بنا

فرشاد مرادی بنا بنا

فرشاد مرادیسیت بیارم

فرشاد مرادی سیت بیارم

فرشاد مرادیخالکوب

فرشاد مرادی خالکوب

فرشاد مرادیدوسه نازنکه

فرشاد مرادی دوسه نازنکه

فرشاد مرادیبه ری به یانان

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیئیواران

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیدير نموسه مه بچو

فرشاد مرادی دير نموسه مه بچو

فرشاد مرادیکویار

فرشاد مرادی کویار

فرشاد مرادیپه ری چاوه که م

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیدله م

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیلیلم لیل

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیکلنجه زرد

فرشاد مرادی کلنجه زرد

فرشاد مرادییه دتی

فرشاد مرادی یه دتی

فرشاد مرادیوتم چل بز بسینم

فرشاد مرادی وتم چل بز بسینم

فرشاد مرادیمارم مارم شیرین شیرین

فرشاد مرادی مارم مارم شیرین شیرین

فرشاد مرادیبختو طاله ستی مه

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیساقی و له سابلاغه

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیساله های ساله

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیقسه ی ئه شقم

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیخانم

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیشاری سنه

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیدله بو دله

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیدونیا

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیریحان

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیپاییز پاییز

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیسفر

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادینازدار و نازدار

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیگیان عه زیزکه م

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیدولبر

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیفلک

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیآی مه له که

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه

فرشاد مرادیخانم خانمی

فرشاد مرادی بختو طاله ستی مه