تصویر هنرمند موجود نیست

عمو پورنگ

46

آهنگهای عمو پورنگ

عمو پورنگشب یلدا

عمو پورنگ شب یلدا

عمو پورنگتولدت مبارک

عمو پورنگ تولدت مبارک

عمو پورنگبچه خوب

عمو پورنگ بچه خوب

عمو پورنگنانوایی گل و بلبل

عمو پورنگ نانوایی گل و بلبل

عمو پورنگمسواک زدن

عمو پورنگ مسواک زدن

عمو پورنگتفکیک زباله

عمو پورنگ تفکیک زباله

عمو پورنگعید اومده

عمو پورنگمادر

عمو پورنگ مادر

عمو پورنگسیزَ سلام

عمو پورنگ سیزَ سلام

عمو پورنگداداشای کشتله دره

عمو پورنگ داداشای کشتله دره

عمو پورنگآشتی آشتی

عمو پورنگ آشتی آشتی

عمو پورنگمهمون حبیب خداست

دانلود آهنگ عمو پورنگ مهمون حبیب خداست

عمو پورنگاردک تک تک

عمو پورنگ اردک تک تک

عمو پورنگمامان بابا دوستت دارم

عمو پورنگ آی مژده مژده مژده

عمو پورنگبچه خوب مهربون

عمو پورنگ همیار پلیس

عمو پورنگمادر بزرگ مهربون پدر بزرگ خوش زبون

عمو پورنگ تولدت مبارک

عمو پورنگورزش

عمو پورنگ ورزش

عمو پورنگتوپ سفید و آبی

عمو پورنگ توپ سفید و آبی

عمو پورنگدست بزنید تولده

عمو پورنگ دست بزنید تولده

عمو پورنگسر قرار

عمو پورنگ سر قرار

عمو پورنگاز این طرف نگام كن

عمو پورنگ از این طرف نگام كن

عمو پورنگعمو جون

عمو پورنگ عمو جون

عمو پورنگالو مامان دوست دارم

عمو پورنگ الو مامان دوست دارم

عمو پورنگاعداد ( هفته به هفته )

عمو پورنگ اعداد ( هفته به هفته )

عمو پورنگآی با کلاه

عمو پورنگ آی با کلاه

عمو پورنگهمیار، پلیس كوچكه

عمو پورنگ همیار، پلیس كوچكه

عمو پورنگتابلو های راهنمایی

عمو پورنگ تابلو های راهنمایی

عمو پورنگسرعت مجاز

عمو پورنگ سرعت مجاز

عمو پورنگراننده خوب

عمو پورنگ راننده خوب

عمو پورنگترافیک

عمو پورنگ ترافیک

عمو پورنگهمیار خوب

عمو پورنگ همیار خوب

عمو پورنگمهمونی خوب خدا

عمو پورنگ مهمونی خوب خدا

عمو پورنگچراغ راهنمایی

عمو پورنگ چراغ راهنمایی

عمو پورنگکمربند ایمنی

عمو پورنگ کمربند ایمنی

عمو پورنگهمیار پلیس

عمو پورنگ همیار پلیس

عمو پورنگروز پر امید

عمو پورنگ روز پر امید

عمو پورنگآی مژده مژده مژده

عمو پورنگ آی مژده مژده مژده

عمو پورنگبهشت رو زمینه

عمو پورنگ بهشت رو زمینه

عمو پورنگدیشب خوابت رو دیدم

عمو پورنگ دیشب خوابت رو دیدم

عمو پورنگقوری گلی

عمو پورنگ قوری گلی

عمو پورنگپدر

عمو پورنگ پدر

عمو پورنگیزد

عمو پورنگ یزد

عمو پورنگمامان بابا دوست دارم

عمو پورنگ تولدت مبارک

عمو پورنگپرچم ایران

عمو پورنگ پرچم ایران

عمو پورنگهوهو چی چی

عمو پورنگ هوهو چی چی

عمو پورنگکی از همه قشنگتره

عمو پورنگ کی از همه قشنگتره