تصویر هنرمند موجود نیست

علیرضا عطایی

62
2

آلبومهای علیرضا عطایی

علیرضا عطاییپرده نشین

علیرضا عطایی پرده نشین

علیرضا عطاییخنده ی حافظ

علیرضا عطایی خنده ی حافظ

آهنگهای علیرضا عطایی

علیرضا عطاییحلفه زنجیر

علیرضا عطایی حلفه زنجیر

علیرضا عطاییچه غم داری

علیرضا عطایی چه غم داری

علیرضا عطاییاز خون جوانان وطن

علیرضا عطایی از خون جوانان وطن

علیرضا عطاییآتش دل

علیرضا عطایی آتش دل

علیرضا عطاییمجذوب

علیرضا عطایی مجذوب

علیرضا عطایینگاه آتشین

علیرضا عطایی نگاه آتشین

علیرضا عطاییدرد

علیرضا عطایی درد

علیرضا عطاییچهل سالگی

علیرضا عطایی چهل سالگی

علیرضا عطاییخنده مرگ

علیرضا عطایی خنده مرگ

علیرضا عطاییمست

علیرضا عطایی مست

علیرضا عطاییرند

علیرضا عطایی رند

علیرضا عطاییمژده

علیرضا عطایی مژده

علیرضا عطاییفریاد

علیرضا عطایی فریاد

علیرضا عطاییمهرویان

علیرضا عطایی مهرویان

علیرضا عطایینمی دانم

علیرضا عطایی نمی دانم

علیرضا عطاییزلف بر باد مده

علیرضا عطایی زلف بر باد مده

علیرضا عطاییای بهار من

علیرضا عطایی ای بهار من

علیرضا عطاییاسیر عشق

علیرضا عطایی اسیر عشق

علیرضا عطاییهمدم عشق

علیرضا عطایی همدم عشق

علیرضا عطاییدر جوی زمان

علیرضا عطایی در جوی زمان

علیرضا عطاییدلارام

علیرضا عطایی دلارام

علیرضا عطاییعاشقانه

علیرضا عطایی

علیرضا عطاییآرزوی خام

علیرضا عطایی آرزوی خام

علیرضا عطاییشرح فراق

علیرضا عطایی شرح فراق

علیرضا عطاییدرخت دوستی

علیرضا عطایی درخت دوستی

علیرضا عطاییدرد عشق

علیرضا عطایی درد عشق

علیرضا عطاییمرد تو

علیرضا عطایی مرد تو

علیرضا عطاییمی و زاهد

علیرضا عطایی می و زاهد

علیرضا عطاییباز باران

علیرضا عطایی باز باران

علیرضا عطاییعاقبت

علیرضا عطایی عاقبت

علیرضا عطاییماه و آینه

علیرضا عطایی ماه و آینه

علیرضا عطاییخاطره ی باران

علیرضا عطایی خاطره ی باران

علیرضا عطاییتنها مرا رها کن

علیرضا عطایی تنها مرا رها کن

علیرضا عطاییپری رو

علیرضا عطایی پری رو

علیرضا عطاییخرابم

علیرضا عطایی خرابم

علیرضا عطاییاشتیاق

علیرضا عطایی اشتیاق

علیرضا عطاییعشق

علیرضا عطایی عشق

علیرضا عطاییخاک شو

علیرضا عطایی خاک شو

علیرضا عطاییرنگ خون

علیرضا عطایی رنگ خون

علیرضا عطاییحریف شبانه

علیرضا عطایی حریف شبانه

علیرضا عطاییگفتم گفت

علیرضا عطایی گفتم گفت

علیرضا عطاییوه که جدا نمیشود

علیرضا عطایی وه که جدا نمیشود

علیرضا عطاییلعل و سنگ

علیرضا عطایی لعل و سنگ

علیرضا عطاییفکر بکر

علیرضا عطایی فکر بکر

علیرضا عطاییآب آتشگون

علیرضا عطایی آب آتشگون

علیرضا عطاییایران سلام

علیرضا عطایی ایران سلام

علیرضا عطاییستاره می شمرم

علیرضا عطایی ستاره می شمرم

علیرضا عطاییکشتی باده

علیرضا عطایی کشتی باده

علیرضا عطاییگله دارم

علیرضا عطایی گله دارم

علیرضا عطاییخنده حافظ

علیرضا عطایی خنده حافظ

علیرضا عطاییماه مطرب

علیرضا عطایی ماه مطرب

علیرضا عطاییدست گل دادی به آب

علیرضا عطایی دست گل دادی به آب

علیرضا عطایینوروز

علیرضا عطایی نوروز

علیرضا عطاییعشق جوانی

علیرضا عطایی عشق جوانی

علیرضا عطاییشمع گریان

علیرضا عطایی شمع گریان

علیرضا عطاییسودای دل

علیرضا عطایی سودای دل

علیرضا عطاییآسمان

علیرضا عطایی آسمان

علیرضا عطاییسلام

علیرضا عطایی سلام

علیرضا عطاییباران

علیرضا عطایی باران

علیرضا عطاییهایی

علیرضا عطایی هایی

علیرضا عطاییشور عاشقی

علیرضا عطایی شور عاشقی

علیرضا عطاییآتش رخسار

علیرضا عطایی آتش رخسار