تصویر هنرمند موجود نیست

علیرضا طلیسچی

36
5

آلبومهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچینارفیق 1

دانلود آلبوم علیرضا طلیسچی نارفیق 1

علیرضا طلیسچیبی وفا

دانلود آلبوم علیرضا طلیسچی بی وفا

علیرضا طلیسچینارفیق 2

دانلود آلبوم علیرضا طلیسچی نارفیق 2

علیرضا طلیسچیقمار

دانلود آلبوم علیرضا طلیسچی قمار

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

علیرضا طلیسچی دقیقه هام

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای دل غافل

علیرضا طلیسچی ای دل غافل

علیرضا طلیسچیبرو پس

علیرضا طلیسچی رفتی

علیرضا طلیسچیمن مهربونم

علیرضا طلیسچی همه ردن

علیرضا طلیسچیمادر

علیرضا طلیسچی مادر

علیرضا طلیسچیمن سخت گیرم

علیرضا طلیسچی من سخت گیرم

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچی بام نبود کسی

علیرضا طلیسچیهمه ردن

علیرضا طلیسچی همه ردن

علیرضا طلیسچیسختگیر

علیرضا طلیسچی سخت گیر

علیرضا طلیسچیآخر یکی اومد

علیرضا طلیسچی راضیم ازت

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچی زندگی جونم

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچی آخرش قشنگه

علیرضا طلیسچیراضیم ازت

علیرضا طلیسچی راضیم ازت

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچی دیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیمن یه جا گیرم

علیرضا طلیسچی میرم پی کارم

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچی ای داد بر من

علیرضا طلیسچیمیرم پی کارم

علیرضا طلیسچی میرم پی کارم

علیرضا طلیسچیتو فک میکنی کی ای

علیرضا طلیسچی تو فک میکنی کی ای

علیرضا طلیسچیعلمدار

علیرضا طلیسچی علمدار

علیرضا طلیسچیآی دل خودم

علیرضا طلیسچی آی دل خودم

علیرضا طلیسچیدلی

علیرضا طلیسچی دلی

علیرضا طلیسچینفس کی بودی تو

علیرضا طلیسچیمن همونم

علیرضا طلیسچی من همونم

علیرضا طلیسچیآهنگ غمگین

علیرضا طلیسچی آهنگ غمگین

علیرضا طلیسچیيلدا

علیرضا طلیسچی یلدا

سعید آتانی و علیرضا طلیسچیبه خودم بد کردم

علیرضا طلیسچی به خودم بد کردم

علیرضا طلیسچیدلگیرم

علیرضا طلیسچی دلگیرم

علیرضا طلیسچیدلم پیش تو

علیرضا طلیسچی دلم پیش تو

علیرضا طلیسچیعاشقانه

دانلود آلبوم علیرضا طلیسچی بی وفا

علیرضا طلیسچیای جون به تو

علیرضا طلیسچیعزیزی

علیرضا طلیسچی عزیزی

علیرضا طلیسچیزخمای من

علیرضا طلیسچی زخمای من

علیرضا طلیسچیسیاه

علیرضا طلیسچی سیاه

علیرضا طلیسچیدلخوشم به چی

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

علیرضا طلیسچی دقیقه هام

علی اصحابی و علیرضا طلیسچیناتو

علی اصحابی و علیرضا طلیسچی ناتو

بابک مافی و علیرضا طلیسچیبا من بمون

بابک مافی و علیرضا طلیسچی با من بمون