تصویر هنرمند موجود نیست

طهمورث جاویدان

13

آهنگهای طهمورث جاویدان

طهمورث جاویدانقارا باغ

طهمورث جاویدان قارا باغ

طهمورث جاویداناوینیا اوینیا

طهمورث جاویدان اوینیا اوینیا

طهمورث جاویدانآذری قیز

طهمورث جاویدان آذری قیز

طهمورث جاویدانخوش گلمیسن

طهمورث جاویدان خوش گلمیسن

طهمورث جاویدانجان من

طهمورث جاویدان جان من

طهمورث جاویدانایستییرسن

طهمورث جاویدان ایستییرسن

طهمورث جاویدانحیران توام

طهمورث جاویدان حیران توام

طهمورث جاویدانمستانه

طهمورث جاویدان مستانه

طهمورث جاویدانمهربون من

طهمورث جاویدان مهربون من

طهمورث جاویدانگولک بودونیایا

طهمورث جاویدان گولک بودونیایا

طهمورث جاویدانممنونتم

طهمورث جاویدان ممنونتم

طهمورث جاویدانحیاتنی سو

طهمورث جاویدان حیاتنی سو

طهمورث جاویدانآللاهیم

طهمورث جاویدان آللاهیم