تصویر هنرمند موجود نیست

روح الله خداداد

56

آهنگ های روح الله خداداد

روح الله خداداددوستوم

روح الله خداداد دوستوم

روح الله خدادادنفسیم

روح الله خداداد نفسیم

روح الله خدادادگری دون

روح الله خداداد گری دون

روح الله خدادادگئت

روح الله خداداد گئت

روح الله خدادادآغلا اورییم

روح الله خداداد آغلا اورییم

روح الله خدادادسنی سئویرم

روح الله خداداد سنی سئویرم

روح الله خداداد و فریبرز خاتمیهارای هارای

روح الله خداداد و فریبرز خاتمی هارای هارای

روح الله خدادادسنه گوره

روح الله خداداد سنه گوره

روح الله خدادادندن یازیم

روح الله خداداد ندن یازیم

روح الله خدادادقاییت نه اولار

روح الله خداداد قاییت نه اولار

روح الله خدادادکندیم اتدیم کندیم بولدوم

روح الله خداداد کندیم اتدیم کندیم بولدوم

روح الله خدادادتراختور

روح الله خداداد تراختور

روح الله خدادادعلی اصغر

روح الله خداداد علی اصغر

روح الله خدادادناز اله

روح الله خداداد ناز اله

روح الله خدادادسنه دمدیم

روح الله خداداد سنه دمدیم

روح الله خدادادداریخمیشام

روح الله خداداد داریخمیشام

روح الله خدادادبیردانم

روح الله خداداد بیردانم

روح الله خدادادکورشونا گئرگ یوک

روح الله خداداد کورشونا گئرگ یوک

روح الله خداداد و مظاهر هجرتیملییم

روح الله خداداد و مظاهر هجرتی ملییم

روح الله خدادادسئومک حقی

روح الله خداداد سئومک حقی

روح الله خدادادنازلی یار

روح الله خداداد نازلی یار

روح الله خداداددلی دیوانه

روح الله خداداد

روح الله خدادادشیرین یار

روح الله خداداد شیرین یار

روح الله خدادادآنام اولسایدی

روح الله خداداد آنام اولسایدی

روح الله خدادادخوشینا گلر

روح الله خداداد خوشینا گلر

روح الله خدادادماوی گوز

روح الله خداداد ماوی گوز

روح الله خدادادعشق

روح الله خداداد عشق

روح الله خدادادخاطیرلایارسان

روح الله خداداد خاطیرلایارسان

روح الله خدادادباغبان

آذری روح الله خداداد باغبان

روح الله خدادادمارالم

روح الله خداداد مارالم

روح الله خدادادیانارمسان

روح الله خداداد یانارمسان

روح الله خدادادبیتیردین

روح الله خداداد بیتیردین

روح الله خدادادسنسیز دنیا زهریم

روح الله خداداد سنسیز دنیا زهریم

روح الله خدادادنا اینصاف

روح الله خداداد نا اینصاف

روح الله خداداددیوانه

روح الله خداداد دیوانه

روح الله خدادادآتا

روح الله خداداد آتا

روح الله خداداداوینا

روح الله خداداد اوینا

روح الله خدادادآی اوریئم

روح الله خداداد آی اوریئم

روح الله خدادادنوالی زینب

روح الله خداداد نوالی زینب

روح الله خداداد و مظاهر هجرتینفسیم سن

روح الله خداداد و مظاهر هجرتی نفسیم سن

روح الله خدادادوای فلک

روح الله خداداد وای فلک

روح الله خدادادسنسیز

روح الله خداداد سنسیز

روح الله خدادادگئجه لر

روح الله خداداد گئجه لر

روح الله خدادادبیلیرم کی حرامسان

روح الله خداداد بیلیرم کی حرامسان

روح الله خدادادعمروم

روح الله خداداد عمروم

روح الله خدادادشیرین یوخون

روح الله خداداد شیرین یوخون

جواد تایروس و روح الله خدادادباهار

روح الله خداداد باهار

روح الله خدادادیاز قلم

روح الله خداداد یاز قلم

روح الله خدادادآشک نه دمک

روح الله خداداد آشک نه دمک

روح الله خدادادعهدی یالان

روح الله خداداد عهدی یالان

روح الله خدادادآغلاما

روح الله خداداد آغلاما

روح الله خداداداینتیظار

روح الله خدادادیاراسیز

روح الله خداداد یاراسیز

روح الله خدادادیار اولمادی

روح الله خداداد یار اولمادی

روح الله خدادادآنا

روح الله خداداد آنا

روح الله خدادادبیری وار سئوسن

روح الله خداداد بیری وار سئوسن