تصویر هنرمند موجود نیست

تان تاشچی

5

آهنگهای تان تاشچی

تان تاشچیالبت

تان تاشچی البت

تان تاشچیجومارتسی

تان تاشچی جومارتسی

تان تاشچیازبرلری بوزالیم

تان تاشچی ازبرلری بوزالیم

تان تاشچیسن اوزولمه

تان تاشچی سن اوزولمه

تان تاشچیگیت گیده بیلیرسین

تان تاشچی گیت گیده بیلیرسین