تصویر هنرمند موجود نیست

بیژن لرد

5

آهنگ های بیژن لرد

بیژن لرد و حامد فقیهینوسال

بیژن لرد و حامد فقیهی نوسال

بیژن لرددراز تومانه جان

بیژن لرد دراز تومانه جان

بیژن لردلیلی

بیژن لرد لیلی

بیژن لردکونوس کله

بیژن لرد کونوس کله

بیژن لردکلالی

بیژن لرد کلالی