تصویر هنرمند موجود نیست

بیژن لرد

4

آهنگهای بیژن لرد

بیژن لرددراز تومانه جان

بیژن لرد دراز تومانه جان

بیژن لردلیلی

بیژن لرد لیلی

بیژن لردکونوس کله

بیژن لرد کونوس کله

بیژن لردکلالی

بیژن لرد کلالی