تصویر هنرمند موجود نیست

بیداد

5

آهنگ های بیداد

بیدادمحبوب

بیداد محبوب

بیدادرسیدی

بیداد رسیدی

بیدادمرو

بیدادسلطان جهان

بیداد سلطان جهان است

بیداد و حصینخواب راحت

حسین و بیداد خواب راحت