تصویر هنرمند موجود نیست

بکتاش

8

آهنگ های بکتاش

بکتاشفقط تو

بکتاش فقط تو

بکتاشلعنتی

بکتاش لعنتی

بکتاشمثل یه پروانه

بکتاش مثل یه پروانه

بکتاشآدم فضایی

بکتاش آدم فضایی

بکتاشمو فرفری

بکتاش مو فرفری

بکتاشرد داده مخم

بکتاش رد داده مخم

بکتاشجون دلم

بکتاش جون دلم

بکتاشدنیامی

بکتاش دنیامی