تصویر هنرمند موجود نیست

بورای

4

آهنگ های بورای

بورایدلی کیز

بورای دلی کیز

بورایکیملر گلدی کیملر گچدی

بورای کیملر گلدی کیملر گچدی

بورایکیش باهچه لری

بورای کیش باهچه لری

بورای۴۰ آسیرلیک

ترکی بورای ۴۰ آسیرلیک