تصویر هنرمند موجود نیست

بهنام همت

8

آهنگ های بهنام همت

بهنام همتساغول کی وارسان

بهنام همت ساغول کی وارسان

بهنام همتباخ منیم گوزلریمه

بهنام همت باخ منیم گوزلریمه

بهنام همتآرخاندایخ تراختور

بهنام همت آرخاندایخ تراختور

بهنام همتبیر آدام وار

بهنام همت بیر آدام وار

بهنام همتبیری وار اورییمده

بهنام همت بیری وار اورییمده

بهنام همتگلیسن یوخوما

بهنام همت گلیسن یوخوما

بهنام همتباهار باهار

بهنام همتسئودیم اینسان

بهنام همت سئودیم اینسان