تصویر هنرمند موجود نیست

بهزاد پارسایی

12

آهنگ های بهزاد پارسایی

بهزاد پارساییهر وقت دلت خواست

بهزاد پارسایی هر وقت دلت خواست

بهزاد پارساییرمانتیک

بهزاد پارسایی رمانتیک

بهزاد پارساییمن و تو

بهزاد پارسایی من و تو

بهزاد پارسایییادم میوفتی

بهزاد پارسایی یادم میوفتی

بهزاد پارساییهیس

بهزاد پارسایی هیس

بهزاد پارساییدل به دل

بهزاد پارسایی دل به دل

بهزاد پارساییمن عاشقت بودم

بهزاد پارسایی من عاشقت بودم

بهزاد پارساییدل ببند

بهزاد پارسایی دل ببند

بهزاد پارساییشهر بی صدا

بهزاد پارسایی شهر بی صدا

بهزاد پارساییمگه میشه

بهزاد پارسایی مگه میشه

بهزاد پارساییمیشه عاشقت بمونم

بهزاد پارسایی میشه عاشقت بمونم

بهزاد پارساییجذاب

بهزاد پارسایی جذاب