تصویر هنرمند موجود نیست

بهزاد صفایی

106

آهنگ های بهزاد صفایی

بهزاد صفاییافتخار کمه ایرونیمه

بهزاد صفایی افتخار کمه ایرونیمه

بهزاد صفاییبرو شادی هاکن

بهزاد صفایی برو شادی هاکن

بهزاد صفاییساقی

بهزاد صفایی ساقی

بهزاد صفاییآرزو تره شر دره

بهزاد صفایی آرزو تره شر دره

بهزاد صفاییبانو جان

بهزاد صفایی بانو جان

بهزاد صفاییمی دله وا بورده تی بلارم

بهزاد صفایی می دله وا بورده تی بلارم

بهزاد صفایییار

بهزاد صفایی یار

بهزاد صفایینونه نونه

بهزاد صفایی نونه نونه

بهزاد صفاییحلیمه دارکلایی

بهزاد صفایی حلیمه دارکلایی

بهزاد صفاییقولو قرار و جدایی

بهزاد صفایی قولو قرار و جدایی

بهزاد صفاییته دل از سنگه

بهزاد صفایی ته دل از سنگه

بهزاد صفاییبازیچه

بهزاد صفایی بازیچه

بهزاد صفایینازنین

بهزاد صفایی نازنین

بهزاد صفاییشی دلی دردی قربون

بهزاد صفایی شی دلی دردی قربون

بهزاد صفایینیلوفر جان

بهزاد صفایی نیلوفر جان

بهزاد صفاییرقصی

بهزاد صفایی رقصی

بهزاد صفاییشبگرد عاشق

بهزاد صفایی شبگرد عاشق

بهزاد صفاییای یاره من

بهزاد صفایی ای یاره من

بهزاد صفاییاگه تعریف نبوشه

بهزاد صفایی اگه تعریف نبوشه

بهزاد صفاییشاد درونی

بهزاد صفایی شاد درونی

بهزاد صفاییجاده هزار رفق بوام کی دره

بهزاد صفایی جاده هزار رفق بوام کی دره

بهزاد صفاییدلبر

بهزاد صفایی دلبر

بهزاد صفاییآی می دل و مریم

بهزاد صفایی آی می دل و مریم

بهزاد صفاییاز من بکش بیرون

بهزاد صفایی از من بکش بیرون

بهزاد صفاییجدایی

بهزاد صفایی جدایی

بهزاد صفاییقول و قرار

بهزاد صفایی قول و قرار

بهزاد صفاییسرگذشت عاشقی 2

بهزاد صفایی سرگذشت عاشقی 2

بهزاد صفاییعشق منی یار برو

بهزاد صفایی عشق منی یار برو

بهزاد صفاییآنا

بهزاد صفایی آنا

بهزاد صفاییشه کوترسته

بهزاد صفایی شه کوترسته

بهزاد صفاییآخر مه یا نیمو

بهزاد صفایی آخر مه یا نیمو

بهزاد صفاییعاشقی درو بوه

بهزاد صفایی عاشقی درو بوه

بهزاد صفاییهادلبر هادلبر

بهزاد صفایی هادلبر هادلبر

بهزاد صفاییکبوتر دبیرستانی بورده

بهزاد صفایی کبوتر دبیرستانی بورده

بهزاد صفاییآملی ریکامه

بهزاد صفایی آملی ریکامه

بهزاد صفاییبالا بالا کوه وسته

بهزاد صفایی بالا بالا کوه وسته

بهزاد صفاییجوانی

بهزاد صفایی جوانی

بهزاد صفاییآسمون

بهزاد صفایی آسمون

بهزاد صفاییسرگذشت عاشقی

بهزاد صفایی سرگذشت عاشقی

بهزاد صفاییغریبه یار

بهزاد صفایی غریبه یار

بهزاد صفاییمه کوتر چنبلی

بهزاد صفایی مه کوتر چنبلی

بهزاد صفاییچرخ هادم چرخیه دا

بهزاد صفایی چرخ هادم چرخیه دا

بهزاد صفاییدادا بو ام کیه دا

بهزاد صفایی دادا بو ام کیه دا

بهزاد صفایی و حسین حیدریپرسه

بهزاد صفایی و حسین حیدری پرسه

بهزاد صفاییمحبوب

بهزاد صفایی محبوب

بهزاد صفایییادش بخیر

بهزاد صفایی یادش بخیر

بهزاد صفاییستاره شب

بهزاد صفایی ستاره شب

بهزاد صفاییچشم انتظاری

بهزاد صفایی چشم انتظاری

بهزاد صفایینفرین بی عاشقی

بهزاد صفایی نفرین بی عاشقی

بهزاد صفایییادگاری

بهزاد صفایی یادگاری

بهزاد صفایی و نیما مهدویشب تلخ جدایی

بهزاد صفایی و نیما مهدوی شب تلخ جدایی

بهزاد صفایی و نیما مهدویزخمی دل

بهزاد صفایی و نیما مهدوی زخمی دل

بهزاد صفایی و محمد اسمعلییل یل میدون

بهزاد صفایی و محمد اسمعلی یل یل میدون

بهزاد صفایی و محمد اسمعلیجان یار

بهزاد صفایی و محمد اسمعلی جان یار

بهزاد صفایی و صفر گلردیآنا جان

بهزاد صفایی و صفر گلردی آنا جان

بهزاد صفایی و نیما مهدویاشک صورت

بهزاد صفایی و نیما مهدوی اشک صورت

بهزاد صفایی و حسن عاشوریشاه و گدا

بهزاد صفایی و حسن عاشوری شاه و گدا

بهزاد صفاییزندونبون

بهزاد صفایی زندونبون

بهزاد صفاییلیلی لیلی جان

بهزاد صفایی لیلی لیلی جان

بهزاد صفاییندا

بهزاد صفایی ندا

بهزاد صفایییل یل میدون یل مازرون

بهزاد صفایی یل یل میدون یل مازرون

بهزاد صفاییسکه شانس

بهزاد صفایی سکه شانس

بهزاد صفاییدتر

بهزاد صفایی دتر

بهزاد صفاییکد خدای شهر

بهزاد صفایی کد خدای شهر

بهزاد صفاییدلبر آملی

بهزاد صفایی دلبر آملی

بهزاد صفاییافسونگر شبها

بهزاد صفایی افسونگر شبها

بهزاد صفاییدلبرا

بهزاد صفایی دلبرا

بهزاد صفاییشناسنی

بهزاد صفایی شناسنی

بهزاد صفاییعاشقی

بهزاد صفایی عاشقی

بهزاد صفاییجان دلبر

بهزاد صفایی جان دلبر

بهزاد صفاییمی دل تنگ گیرنه دلبر

بهزاد صفایی می دل تنگ گیرنه دلبر

بهزاد صفاییتیک تیک

بهزاد صفایی تیک تیک

بهزاد صفاییغریبی

بهزاد صفایی غریبی

بهزاد صفاییدهاتی

بهزاد صفایی دهاتی

بهزاد صفاییعاشق و عاشقی

بهزاد صفایی عاشق و عاشقی

بهزاد صفاییسرباز

بهزاد صفایی سرباز

بهزاد صفاییقاسم آبادی

بهزاد صفایی قاسم آبادی

بهزاد صفاییاتا اتا بوم کی

بهزاد صفایی اتا اتا بوم کی

بهزاد صفاییورزشکاری

بهزاد صفایی ورزشکاری

بهزاد صفاییجنگجوی رینگ طلایی

بهزاد صفایی جنگجوی رینگ طلایی

بهزاد صفاییها دادا دادا

بهزاد صفایی ها دادا دادا

بهزاد صفاییعراقی دتر

بهزاد صفایی عراقی دتر

بهزاد صفاییبوسه بارون

بهزاد صفایی بوسه بارون

بهزاد صفایییار آملی

بهزاد صفایی یار آملی

بهزاد صفاییتیم لله تیمجار لله

بهزاد صفایی تیم لله تیمجار لله

بهزاد صفاییزندونیمه لاتمه

بهزاد صفایی زندونیمه لاتمه

بهزاد صفاییشکارچی

بهزاد صفایی شکارچی

بهزاد صفاییازل

بهزاد صفایی ازل

بهزاد صفاییتخته نرد

بهزاد صفایی تخته نرد

بهزاد صفاییعکس یادگاری

بهزاد صفایی عکس یادگاری

بهزاد صفاییبمیرم بمیرم

بهزاد صفایی بمیرم بمیرم

بهزاد صفاییسریکلا

بهزاد صفایی سریکلا

بهزاد صفایینشو

بهزاد صفایی نشو

بهزاد صفاییدروم شاد

بهزاد صفایی دروم شاد

بهزاد صفاییچلچلا

بهزاد صفایی چلچلا

بهزاد صفاییالله دادا

بهزاد صفایی الله دادا

بهزاد صفاییمعرفت

بهزاد صفایی معرفت

بهزاد صفاییدروم محلی

بهزاد صفایی دروم محلی

بهزاد صفاییآزاده هوار هوار هاکن برو

بهزاد صفایی آزاده هوار هوار هاکن برو

بهزاد صفاییلاره لاره

بهزاد صفایی لاره لاره

بهزاد صفاییشادمانی ها

بهزاد صفایی شادمانی ها

بهزاد صفاییتکدست

بهزاد صفایی تکدست

بهزاد صفاییاگر پزاک

بهزاد صفایی اگر پزاک

بهزاد صفاییلیلا جانم لیلا

بهزاد صفایی لیلا جانم لیلا

بهادر ییلاقی و بهزاد صفایییار شی تنهایی ای دا

بهادر ییلاقی یار شی تنهایی ای دا

بهزاد صفایینمارستاق

مازندرانی بهزاد صفایی نمارستاق