تصویر هنرمند موجود نیست

بهزاد صادقی

6

آهنگ های بهزاد صادقی

بهزاد صادقیچشمات

بهزاد صادقی چشمات

بهزاد صادقیعاشقی

بهزاد صادقی عاشقی

بهزاد صادقیسر به سر دلم نذار

بهزاد صادقی سر به سر دلم نذار

بهزاد صادقیچقدر عوض شدی

بهزاد صادقی چقدر عوض شدی

بهزاد صادقیبه یاد ناصر

بهزاد صادقی به یاد ناصر

بهزاد صادقیچشم دریایی تو

بهزاد صادقی چشم دریایی تو