تصویر هنرمند موجود نیست

بهزاد آذرسام

5

آهنگ های بهزاد آذرسام

بهزاد آذرسامبعد تو

بهزاد آذرسام بعد تو

بهزاد آذرسامناز ایلمه

بهزاد آذرسام ناز ایلمه

بهزاد آذرسامحیاتیم

بهزاد آذرسام حیاتیم

بهزاد آذرسامجان جان

بهزاد آذرسام جان جان

بهزاد آذرسامآروم جونم

بهزاد آذرسام آروم جونم