تصویر هنرمند موجود نیست

بهروز نقویان

16

آهنگ های بهروز نقویان

بهروز نقویانسرزمین عشق و ایمان

بهروز نقویان سرزمین عشق و ایمان

بهروز نقویانعید مهربونی و عشق

بهروز نقویان عید مهربونی و عشق

بهروز نقویانمی رسه لحظه دیدار

بهروز نقویان می رسه لحظه دیدار

بهروز نقویانایرانم

بهروز نقویان ایرانم

بهروز نقویانوره دلبر

بهروز نقویان وره دلبر

بهروز نقویانهمه چی حله

بهروز نقویان همه چی حله

بهروز نقویاندلیران ایران

بهروز نقویان دلیران ایران

بهروز نقویانمست مست

بهروز نقویان مست مست

بهروز نقویانشو چو

بهروز نقویان شو چو

بهروز نقویانماه ناز من

بهروز نقویان ماه ناز من

بهروز نقویانزیارت نامه

بهروز نقویان زیارت نامه

بهروز نقویانمادر

بهروز نقویانمی خونم برای تو

بهروز نقویانقلب عاشق

بهروز نقویان قلب عاشق

بهروز نقویاندوس دارم تورو

بهروز نقویان دوس دارم تورو

بهروز نقویانپدر

بهروز نقویان پدر