تصویر هنرمند موجود نیست

بهروز نجاتی

11

آهنگ های بهروز نجاتی

بهروز نجاتی و محمد یاوریاسیر

بهروز نجاتی و محمد یاوری اسیر

بهروز نجاتی و محمد یاوریحال ناخوش

بهروز نجاتی و محمد یاوری حال ناخوش

بهروز نجاتیهشتمین سین

بهروز نجاتی هشتمین سین

بهروز نجاتیپلی کن آهنگو

بهروز نجاتی پلی کن آهنگو

بهروز نجاتیحضرت عشق (مادر)

بهروز نجاتی حضرت عشق

بهروز نجاتیبی تاب

بهروز نجاتی بی تاب

بهروز نجاتیخاک بر سر دلم

بهروز نجاتی خاک بر سر دلم

بهروز نجاتی و محمد یاوریمال منی همین که هست

بهروز نجاتی و محمد یاوری مال منی همین که هست

بهروز نجاتیتو واویلایی

بهروز نجاتی تو واویلایی

بهروز نجاتیانکار

بهروز نجاتی انکار

بهروز نجاتیشیر شرقی

بهروز نجاتی شیر شرقی