تصویر هنرمند موجود نیست

بهروز اوجاقی

9

آهنگ های بهروز اوجاقی

بهروز اوجاقیگوزلرین

بهروز اوجاقی گوزلرین

بهروز اوجاقیاونی منن سوروشون

بهروز اوجاقی اونی منن سوروشون

بهروز اوجاقیاینتیظار

بهروز اوجاقی اینتیظار

بهروز اوجاقیداریخیرام

بهروز اوجاقی داریخیرام

بهروز اوجاقیاولوم اولوم

بهروز اوجاقی اولوم اولوم

امیر عزیز میرزاده و بهروز اوجاقیدادیما چاتدون

بهروز اوجاقی و امیر عزیز میرزاده دادیما چاتدون

بهروز اوجاقییاریم گلیر

بهروز اوجاقی یاریم گلیر

بهروز اوجاقیهارداسان

بهروز اوجاقیبولود

بهروز اوجاقی بولود