تصویر هنرمند موجود نیست

بهرام پرمهر

3

آهنگ های بهرام پرمهر

بهرام پرمهرحواست نیست

بهرام پرمهر حواست نیست

بهرام پرمهرتو که باشی

بهرام پرمهر تو که باشی

بهرام پرمهرتو میری

بهرام پرمهر تو میری