تصویر هنرمند موجود نیست

بهرام مردی

11

آهنگ های بهرام مردی

بهرام مردیشاکیلید

بهرام مردی شاکیلید

بهرام مردیبیخیال من

بهرام مردی بیخیال من

بهرام مردیمیذارم میرم

بهرام مردی میذارم میرم

بهرام مردیگیره دلم

بهرام مردی گیره دلم

بهرام مردیعالیه حالم

بهرام مردی عالیه حالم

بهرام مردیبی اراده

بهرام مردی بی اراده

بهرام مردیبارون

بهرام مردی بارون

بهرام مردیبی رحم

بهرام مردی بی رحم

بهرام مردیدشمن خودی

بهرام مردی دشمن خودی

بهرام مردیهنوزم

بهرام مردی هنوزم

بهرام مردیبی هوشی

بهرام مردی بی هوشی