تصویر هنرمند موجود نیست

بهراد

15
1

آلبومهای بهراد

بهراد و شهرامفاصله

شهرام و بهراد فاصله

آهنگ های بهراد

بهرادسراب

بهراد سراب

بهراددلتنگی

بهراد دلتنگی

بهرادنمیدونم

بهراد نمیدونم

بهرادکاش نبودی

بهراد کاش نبودی

بهرادبازم نده

بهراد بازم نده

بهراد و شهرامتظاهر کن

بهراد و شهرام تظاهر کن

بهرادسرزمینم ایران

بهراد ایران

بهرادحسرت

بهراد حسرت

بهرادباورم نمیشه

بهراد باورم نمیشه

بهرادفکر من نباش

بهراد فکر من نباش

بهرادچی شد دوباره

بهراد چی شد دوباره

بهرادبرگرد

بهراد

بهرادبهونه

بهراد بهونه

بهرادشک

بهراد شک

بهرادشاهد گریه من

بهراد شاهد گریه من