تصویر هنرمند موجود نیست

بهراد شهریاری

12
1

آلبومهای بهراد شهریاری

بهراد شهریاریاشتباه

بهراد شهریاری اشتباه

آهنگ های بهراد شهریاری

بهراد شهریاریقلبم کوچیکه

بهراد شهریاری قلبم کوچیکه

بهراد شهریاریقبل از تو

بهراد شهریاری قبل از تو

بهراد شهریاریدلبندم

بهراد شهریاری دلبندم

بهراد شهریاریعشق لجباز

بهراد شهریاری عشقه لجباز

بهراد شهریاریمخاطب حرفام

بهراد شهریاری مخاطب حرفام

بهراد شهریاریقربونت برم

بهراد شهریاری قربونت برم

بهراد شهریاریدست خودم نبود

بهراد شهریاری دست خودم نبود

بهراد شهریاریتو رو از دست نمیدم

بهراد شهریاری تو رو از دست نمیدم

بهراد شهریاریخیلی خوبه

بهراد شهریاری خیلی خوبه

بهراد شهریاریشب تنهایی

بهراد شهریاری شب تنهایی

بهراد شهریاریپاییز لعنتی

بهراد شهریاری پاییز لعنتی

بهراد شهریاریاگه میموندی

بهراد شهریاری اگه میموندی