تصویر هنرمند موجود نیست

بهراد بخشی

5

آهنگ های بهراد بخشی

بهراد بخشیعشق یعنی

بهراد بخشی عشق یعنی

بهراد بخشیعشق من

بهراد بخشی عشق من

بهراد بخشیفقط باش همیشه

بهراد بخشی فقط باش همیشه

بهراد بخشیچشمات

بهراد بخشی چشمات

بهراد بخشیمگه آسونه

بهراد بخشی مگه آسونه